Všeobecné obchodní podmínky

Rezidence Ropička

 

Ing. Radan Jünger

Michálkovická 2031/109A, Slezská Ostrava, 710 00, Účet: 1223744001/5500

tel.: +420 724 690 408 (Ing. Kamila Jünger)

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást každé rezervace a následného pronájmu či poskytnutí služby, které pronajímatel/poskytovatel služeb (dále jen Poskytovatell) uzavírá se svými zákazníky za účelem jejich nájmu a využivání služeb na sjednanou dobu a sjednaném rozsahu ve své Rezidenci Ropička na adrese Morávka 374, 725 04, Morávka.

1.2.  Aktuální znění těchto VOP je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele www.ropicka.cz/vseobecne-podminky

1.3.  Poskytovatel je oprávněn znění těchto VOP kdykoliv měnit.

  1. Poptávka, objednávka, potvrzení rezervace

2.1.  Poptávka volného termínu a ceny za pronájem(pobyt) může být provedena odesláním poptávkového formuláře z webových stránek Poskytovatele, nebo emailem.

2.2.  Poskytovatel nejpozději do 48 hodin zašle objednateli odpověď s nabídkou ceny,  platební a storno podmínky platné k poptávanému termínu.

2.3.  Pokud Objednatel s nabídkou souhlasí, musí tento souhlas zaslat Poskytovateli elektronickou poštou na adresu info@ropicka.cz . Tento souhlas je zároveň objednávkou rezervace pronájmu (ubytování a služeb).

2.4.  Poskytovatel následně rezervaci Objednateli potvrdí a závazně rezervuje termín pronájmu. V emailu Potvrzení rezervace zašle Objednateli údaje a termíny pro zaplacení zálohy, kauce a doplatku ceny pobytu.

2.5.  Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že rezervace se stává platnou až uhrazením rezervační zálohy a jejím připsáním na účet Poskytovatele. Pokud není záloha připsána na účet Poskytovatele do termínu uvedeného v potvrzovacím emailu, Poskytovatel má za to, že rezervace byla Objednatelem zrušena. Toto ustanovení platí i pro pravidla stanovující Kauci, viz. Čl. 5 VOP.

2.6.  Uhrazením rezervační zálohy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí.

  1. Ceny, způsoby platby a storno podmínky

3.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit za pronájem a služby poskytnuté Residencí Ropička cenu potvrzenou v Potvrzení rezervace, které je klientovi zasláno e-mailem.

3.2.  Doplatek ceny se zavazuje Objednatel zaplatit formou zápočtu oproti kauci při předání pronajatých prostor. Rozdíl je povinnen Poskytovatel uhradit do 3 pracovních dnů.

3.3.  Výjimečně je možno uhradit doplatek/přeplatek služeb či vratku kauce hotově při odjezdu z Residence Ropička.

3.4. Storno podmínky
Zrušení pronájmu a služeb musí být vždy písemně sděleno pronajímateli. Storno podmínky závisí na době, kdy je zrušení pobytu pronajímateli oznámeno.
– Zrušení pobytu více než 90 dní před nástupem pobytu: 10 % ceny pobytu
– Zrušení pobytu 90 až 60 dní před nástupem pobytu: 25 % ceny pobytu
– Zrušení pobytu 59 až 30 dní před nástupem pobytu: 50 % ceny pobytu
– Zrušení pobytu 29 až 7 dní před nástupem pobytu: 75 % ceny pobytu
– Zrušení pobytu 7 dní před nástupem pobytu: 100 % ceny pobytu
V případě zrušení pobytu je pronajímatel oprávněn nemovitost znovu nabídnout k pronájmu dalším zájemcům.
V případě, že nájemce z jakéhokoliv důvodu odjede dříve, než je v rezervaci uvedeno, nemá nárok na navrácení zbylé částky.

  1. Práva a povinnosti Objednatele

4.1.  Objednatel má tyto základní práva:

4.1.1.    Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb.

4.1.2.    Právo být seznámen s případnými změnami služeb a ceny.

4.1.3.    Právo zrušit svoji rezervaci kdykoliv před příjezdem za podmínek a storno poplatků uvedených v emailu Potvrzení rezervace. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@ropicka.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení rezervace je datum a čas odeslání emailu.

4.1.4.    Právo na reklamaci poskytovaných služeb.

4.2.  Objednateli dále náleží tyto povinnosti:

4.2.1.    Bez zbytečného odkladu sdělovat poskytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

4.2.2.    Dodržovat Ubytovací řád Residence Ropička, udržovat pořádek a ŠETŘIT VODOU.

4.2.3.    Uhradit škodu, kterou Poskytovateli způsobil.

4.2.4.    Uhradit částku za pronájem, spotřebovanou elektrickou energii a poskytnuté služby.

4.3.  V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu Objednatelem bez zavinění na straně Poskytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. Poskytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

4.4.  V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, má Objednatel nárok na bezodkladné odstranění závady a slevu z ceny odpovídající míře porušení smlouvy Poskytovatelem. Vadné plnění oznámí Objednatel Poskytovateli bez zbytečného odkladu, obě strany spolu sepíší záznam s uvedením opatření k nápravě nebo výši slevy. Objednatel je povinen veškeré své výhrady neprodleně sdělit, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Opomene-li Objednatel z vlastní viny na nedostatek poukázat, nárok na slevu zaniká. Na opožděné reklamace nebude brán zřetel. Za vadu, závadu ani snížený komfort se nepovažuje omezené množství vody, které lze vzhledem ke geografické poloze Residence očekávat.

4.5. Na své náklady si obstarat jednorázové povolení vjezdu do CHKO, které poskytuje místní Správa Lesů ČR, oblastní správa Morávka.(Poskytovatel může toto obstarat za úplatu.)

4.6. Objednatel a jeho hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu provést základní  úklid, který spočívá v základním úklidu prostor, zejména kuchyňské linky, ledničky a vynesení odpadu z kuchyně a toalet a svlečení ložního prádla. Pokud tak Objednatel neučiní, bude mu Poskytovatelem vyúčtován poplatek ve výši 3.000,- Kč.

  1. Kauce

5.1.  Poskytovatel v souvislosti s pronájmem Residence Ropička stanovuje KAUCI ve výši 20.000,- Kč.

5.2. Kauce je splatná nejpozději 3 dny před začátkem pronájmu a to bezhotovostně na účet Poskytovatele.

5.3. Sjednaná kauce slouží výhradně pro účely krytí případných škod a ztrát v souvislosti s pronájmem Residence Ropička, případně úhradou za další sjednané služby jako jsou energie.

5.4. Poskytovatel na konci pronájmu provede vyúčtování a rozdíl nedoplatku a kauce je povinen uhradit bud bezhotovostně na účet Objednatele nebo výjimečně i v hotovosti.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1.  Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.  Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu a nebo číslo cestovního pasu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3.  Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a pro účely vedení požadované evidence hostů. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

6.4.  Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci) uvádět správně a pravdivě.

6.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může Objednatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob provádějících kontroly dodržování povinností Poskytovatele nebudou osobní údaje Objednatele bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

6.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné a psané podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7.  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8.  V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Objednatel bere na vědomí a uděluje souhlas s monitorováním okolí Residence Ropička prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením, které slouží výhradně k ochraně zdraví, osob a majetku při provozu (pronájmu) Rezidence.

  1.  Zrušení pobytu ze strany Poskytovatele

7.1.  Poskytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo mimořádným vlivem počasí (Neobvyklé množství sněhu, sucho, vítr.), či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se o mimořádných okolnostech dozví. V tomto případě obdrží Objednatel za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu svou platbu v plné výši zpět. Zároveň nemá Objednatel nárok na žádné další náhrady.

  1. Ostatní ujednání

8.1. Při ukončení pronájmu a služeb poskytovatel s Objednatelem zkontrolují stav Residence a její vybavenosti. Neshledá-li Provozovatel žádných závad, převezme od hosta klíče a provede vyúčtování pronájmu a služeb, které spočívají v doplatku za energie či další služby a zaplacení místních poplatků. Objednatel obdrží od Poskytovatele řádný doklad.

8.1.1. Pokud Poskytovatel zjistí při předání Residence závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit.

8.2. Objednatel a jeho hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu.

8.3. Poskytovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku Objednatele a jeho hostů, zároveň se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v Residenci Ropička po dobu celého pobytu.

8.4. Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem označených nádob ( plast, sklo, papír, ostatní odpad)

8.5. Uvnitř objektu je ZAKÁZÁNO kouřit! Není dovoleno přemísťovat vybavení Residence a vynášení ložního prádla či nádobí mimo Residenci.

8.6. Nedodržení podmínek ze strany Objednatele může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!

8.7. Po předchozí domluvě může sjednat Objednatel s Poskytovatelem souhlas s pobytem zvířat za předpokladu, že se jedná pouze o malé psí plemeno či drobné domácí zvíře.

8.8. Pokud se poskytovatel s objednatelem nedomluví jinak, pak množstevní slevy ve VIP období jsou neúčinné a minimální doba pronájmu činí 4 dny.

8.9. Příjezd a odjezd – Pronajímaná nemovitost je Objednateli k dispozici v den příjezdu od 15 hodin, nemovitost musí být vyklizena a předána v den odjezdu do 10 hodin. Čas příjezdu a odjezdu lze  po dohodě s Poskytovatelem změnit.

  1. Účinnost

8.1.  Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. června 2017